ru | en

Majer BALABAN Dzielnica żydowska we Lwowie (1909)

Источник:  Majer Samuel Bałaban  Dzielnica żydowska we Lwowie, 1909

Dzieje starej dzielnicy względnie ulicy Żydowskiej nie dadzą się wyczerpać w tak małej książeczce. Z ulicami i do­ mami są związane dzieje ludzi tam mieszkających, a te wyma­gają wszechstronnego i wyczerpującego przedstawienia. Dla­ tego tutaj omówiłem historyę Żydów we Lwowie bardzo po­ bieżnie i tylko tu i ówdzie pozwoliłem sobie na opowie dzenie tego lub owego epizodu.

Obszernie opracowane  dzieje „Żydów lwowskich na przełomie XVI. i XVII. w.“wy­dałem oddzielnie w r. 1906. i powtórnie w r. 1909. Tam też znajdzie czytelnik materyał archiwalny, odnoszący się do tego czasu (1500—1648), jako też historyę handlu i ustroju gminnego Żydów lwowskich. Dzieje Żydów po roku 1648., przedstawione w niniejszej pracy, są oparte na nowym materyale archiwalnym, dotąd nigdzie nie publikowanym. Jest on zaczerpnięty z archiwum grodzkiego, miejskiego, kahalnego, biblioteki Ossolińskich, Nadwornej wiedeńskiej i Akademii Umiejętności w Krakowie. Wszystkim dyrekcyom archiwów i bibliotek składam na tern miejscu serdeczne podziękowanie.

Rysunki sporządził po większej części pan Franciszek Kowaliszyn, urzędnik archiwum miejskiego i jem u składam za to me dzięki. Zdjęć fotograficznych dokonał p. S.Mayer.

W końcu muszę nadmienić, że niniejszą pracą są objęte tylko ulice żydowskie „w mieście "; dzieje ulic żydowskich „na krakowskiem przedmieściu " będą przedmiotem  osobnej rozprawy. Tutaj tylko dla oryentacyi i uzupełnienia obrazu żydostwa lwowskiego dodałem ostatni rozdział i kilka illustracyi z „Przedmieścia".

Pisałem w czerwcu roku 1909.

Autor

 

ТЕКСТ см. ниже в PDF:

Majer BALABAN Majer BALABAN 39468 Kb